O mně

Vzdělání a pracovní zkušenostiI:
V roce 1999 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na Slezské univerzitě v Katovicích a od roku 2000 jsem pracovala ve FN Motol v Praze na Infekčním oddělení pro drogově závislé (individuální a skupinová psychoterapie v rámci pobytu na oddělení, motivační rozhovory, práce s rodinou hospit. pacientů, směřování do následné léčby).

Po období „mateřské na plný úvazek“ v letech 2003-2006 jsem v roce 2007 nastoupila do Slezské diakonie a pracovala až do roku 2009 ve Středisku pro osoby s duševním onemocněním (poradenství pro osoby s psychotickými a psychoafektivními poruchami).

Rok 2009 mi přinesl možnost pokračovat v poradenské a terapeutické práci s osobami ohroženými nebo závislými na návykových látkách a jejich rodinami, tentokrát v Poradně pro závislé MK.

V roce 2012 jsem založila soukromou Psychologickou poradnu v Českém Těšíně a zároveň začala externě spolupracovat i se středisky Slezské diakonie.

K soukromé praxi jsem v roce 2013 přijala nabídku práce školního psychologa na částečný úvazek na ZŠ v Českém Těšíně (1 rok). Ve stejném roce jsem se stala podruhé maminkou a nadále pokračovala v započaté soukromé praxi, jen trochu pomaleji.

Od roku 2014 externě spolupracuji s Programem pro pěstounské rodiny Slezské diakonie, kde vedu Kluby pro pěstouny a lektoruji.

V soukromé praxi se nejčastěji setkávám s adiktologickou tématikou, ale i oblast vztahových problémů, úzkostných poruch, komunikačních potíží a seberozvoje je častá.

Kurzy:
Vzděláním, ze kterého nejvíce čerpám ve své praxi, je výcvik „Studium psychoterapie závislosti a spoluzávislosti“ (650 hodin sebezkušenosti a teorie + 70 hodin klinické supervize) v Polsko–německém institutu psychoterapie závislostí, který jsem absolvovala v letech 2010-2012. Toto vzdělání je pro mně stěžejní pro práci v adiktologické oblasti, ale rovněž v psychoterapii s jinou tématikou je možné využít jeho terapeutické prvky. Kurz byl veden v KBT přístupu (Kognitivně-behaviorální terapie), který zakládá, že lidské chování je výsledkem procesu učení a jako takové může být též procesem učení změněno nebo zcela eliminováno. Rozhodující pro změnu svého chování je motivace daného člověka. S těmito důležitými prvky (ale i dalšími) systematicky v průběhu psychoterapie pracujeme.

K dalším kurzům patří „Gambling“, „Výcvikový kurs telefonické krizové intervence“, „Arteterapie“, aj.

V roce 2013 jsem získala povolení MZČR k výkonu zdravotnického povolání „ADIKTOLOG“, v současné době plním adaptační období.